Provozní řád tábořiště

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté
Před začátkem pobytu se prosím seznamte s tímto organizačně provozním řádem. Do prostoru tábořiště vjíždějte jen, jste-li srozuměni s jednotlivými body tohoto řádu.

Skupiny do 15 osob si nemusí zajišťovat rezervace. (kromě termínu 5. – 7.7.)


1) Zájemci o táboření nebo stanování jsou povinni svůj pobyt nahlásit u stánku s občerstvením.
Zde jim obsluha sdělí, za jakých podmínek mohou tábořit.
2) Vjezd vozidel do areálu tábořiště (porušení zákazu vjezdu) je povolen pouze pro vyložení a naložení věcí pro pobyt a táboření na dobu 15 minut. Čas příjezdu do areálu bude zaznačen na pásku na ruku.
Po naložení a vyložení věcí musí řidič odstavit motorové vozidlo na parkoviště.
! TOTO USTANOVENÍ PLATÍ BEZ VÝJIMKY !
V případě nerespektování tohoto ustanovení se řidič motorového vozidla vystavuje riziku pokuty, případně odtažení vozidla.
3) Rozdělávání ohně je povoleno pouze na ohništích zřízených a schválených provozovatelem.
Ohniště je možno užívat jen za přísného dodržování požární bezpečnosti.
4) Není dovoleno upravovat terén, poškozovat stromy, zeleň a poškozovat zařízení a majetek provozovatele.
5) Návštěvník bere na vědomí, že zařízení areálu např. prolézačky, pískoviště, houpačky smí být užívány pouze k činnostem, ke kterým jsou určeny. Rodič nebo zákonný zástupce dítěte je povinen dohlížet a dbát na to, aby dítě dodržovalo bezpečnost na všech zařízeních v areálu.
6) Není povolen prodej zboží, poskytování služeb a provozování jakékoli komerční činnosti bez souhlasu provozovatele tábořiště.
7) Při pobytu je návštěvník povinen udržovat pořádek. Na odpadky užívejte popelnice a třiďte odpad!
8) Volné pobíhání a venčení psů v areálu tábořiště je zakázáno.
9) Návštěvník areálu je povinen dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 6.00. hod.
10) Obzvláště hrubé nebo agresivní jednání návštěvníka areálu bude považováno za závažné porušení organizačně provozního řádu a opravňuje zástupce provozovatele k jeho bezodkladnému vyloučení a ukončení dalšího pobytu.

V případě, kdy je stánek s občerstvením uzavřen, informujte se na tel: 604205029
Přejeme Vám příjemný pobyt.